Fundació Miró


EXP 2015-01: Concurs explotació bar-cafeteria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca


Data d'inserció en el perfil de contractant: 2 de juliol de 2015

La mesa de contractació acordà excloure els dos licitadors presentats per la inclusió de l'oferta econòmica al sobre B:

1) LORENTE HIGUERAS, FRANCISCO
2) SOARES DA COSTA, LEANDRO

Atès que tots els licitadors han quedat exclosos d’aquest concurs, la Mesa acorda donar compte a l’òrgan de contractació, la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, del resultat d’aquest concurs i proposar la convocatòria novament del concurs amb les mateixes condicions, en un termini abreujat de vuit dies hàbils.

 

Plecs de condicions administrativo-econòmiques particulars 6095 KB

Plecs de condicions tècniques particulars 316 KBEXP 2014/01: Concurs de neteja de les instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca


Data d'inserció al perfil del contractant: 8/09/2013

Convocatòria del concurs per al Servei de Neteja de les instal·lcions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Queda obert el termini per a presentació d'ofertes segons els plecs que s'adjunten, aprovades per la Comissió de Govern.

Lloc de presentación d'ofertes:
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament de Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç d'inserció al BOIB

Data límit de presentació: 6/10/2014 a les 14'00 hores

MESA DE CONTRACTACIÓ DE 8/10/2014

La mesa de contractació obrí el sobre A (Documentació administrativa) dels licitadors presentats dins el termini estipulat:

1) ISS FACILITY SERVICES
2) MAC SER BCN, S.L.
3) BALIMSA
4) BALEAR DE SERVICIOS SUMINISTROS
5) EULEN, S.A.
6) TRANSLIMP CONTRACT SERVICES
7) KLUH LINAER, S.L.

Es requerí a les empreses la subsanació dels errors en la presentació de la documentació administrativa

MESA DE CONTRACTACIÓ DE 13/10/2014

La mesa acordà excloure del concurs a les empreses:

- BALEAR DE SERVICIOS SUMINISTROS
1. L’objecte social de l’empresa no s’ajusta al objecte del contracte.
2. No acredita suficientment la solvència tècnica:
a. No aporta declaració del material i equips tècnics de que disposa per a l’execució del servei.
b. No aporta plantilla del personal del licitador.
3. No aporta declaració segons annex VII per al compliment de l’article 60.

- ISS FACILITY SERVICIOS
Presenta la documentació corresponent a l’oferta econòmica, que hauria d’estar al sobre C. Conforme al text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, el coneixement de l'oferta econòmica per part de la Mesa causa automàticament l'exclusió, quan es produeix abans de l’apertura simultània dels sobres C.


Així com constituir una comissió tècnica per a la valoració de les ofertes admeses al concurs:

1) MAC SER BCN, S.L.
2) BALIMSA
3) EULEN, S.A.
4) TRANSLIMP CONTRACT SERVICES
5) KLUH LINAER, S.L.

No s'ha fixat data per a la celebració d'una nova reunió de la mesa de contractació.

 

Plecs administratius 5172 KB

Plecs tècnics 51 KB

Quadre annex 895 KB

Dades subrogació personal 118 KB