Fundació Miró


EXP. 2017-02: Servei de jardineria de la Fundació


Data d'inserció al perfil del contractant: 8/5/2017

Convocatòria del concurs per al Servei de Jardineria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Queda obert el termini per a presentació d'ofertes segons els plecs que s'adjunten, aprovats per la Comissió de Govern.

Lloc de presentació d'ofertes (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d'Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç d'inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d'inserció al BOIB(html)

Data límit de presentació: 26/5/2017 a les 14'00 hores


Data d'inserció al perfil del contractant: 18/04/2017

La Comissió de Govern en sessió de 6 d'abril de 2017 resolgué l'inici d'un expedient de contractació del servei de jardineria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

L'expedient pot ser consultat al departament d'administració de la Fundación (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d'inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d'inserció al BOIB(html)

 

Plecs administratius 4798 KB

Plecs tècnics 645 KB

Quadre annex 1913 KBEXP. 2017-01: Servei de neteja de les instal·lacions de la Fundació


Data d'inserció al perfil del contractant: 4/5/17. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

La Mesa de contractació, a la seva reunió d'avui, ha revisat la documentació que esmenava les deficiències existents a la documentació administrativa (sobre A), y ha admès tots els licitadors. A continuació, ha procedit a l'apertura del sobre C i ha valorat, segons els criteris establerts a les bases, la puntuació dels licitadors, amb el següent resultat:

1. TRANSLIMP 97,50 punts
2. EULEN 93,62 punts
3. ILUNION 92,87 punts
4. KLE SERVICIOS INT 89,21 punts
5. BALIMSA 87,26 punts
6. AEMA HISPANIA SL 78,07 punts
7. BRILLOSA 71,62 punts

LIMPIEZAS SAYACO ha estat exclosa per presentar una oferta de 186.924,43 €, que supera l'import màxim de licitació.

S'adjunt el quadre resum del càlcul de les puntuacions.

La Mesa de contractació proposa a l'organ de contractació (Comissió de Govern) l'adjudicació del concurs a TRANSLIMP, per haver obtingut la major puntuació. L'empresa proposada, si escau, haurà de presentar la documentació prevista als plecs i constituir la garantía abans de la firma del contracte.


Data d'inserció al perfil del contractant: 24/4/17

La Mesa de contractació ha examinat les ofertes presentades dins termini, per les següents empreses:

1) LIMPIEZAS SAYACO S.L.
2) EULEN, S.A.
3) BALIMSA
4) BRILLOSA S.L.
5) TRANSLIMP
6) KLE SERVICIOS INT
7) ILUNION
8) AEMA HISPANIA S.L.

Es comunicarà per fax als licitadors que han de subsanar la documentació presentada.

Així mateix, la Mesa de contractació es reunirà novament el proper dijous dia 4 de maig de 2017 a las 9:30 hores a la Regidoria de Cultura (Can Oms, C. Alumdaina, 9A 07001 Palma) per a l'apertura del sobre C. La sessió és pública.


Data d'inserció al perfil del contractant: 30/3/2017

Convocatòria del concurs per al Servei de Neteja de les instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Queda obert el termini per a presentació d'ofertes segons els plecs que s'adjunten, aprovats per la Comissió de Govern.

Lloc de presentació d'ofertes (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d'Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç d'inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d'inserció al BOIB(html)

Data límit de presentació: 18/4/2017 a les 14'00 hores


Data d'inserció al perfil del contractant: 30/3/2017

La Comissió de Govern en sessió de 3 de març de 2017 resolgué l'inici d'un nou expedient de contractació del servei de neteja amb els mateixos plecs aprovats per la Comissió de Govern de dia 12/12/2016.

L'expedient pot ser consultat al departament d'administració de la Fundación (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d'inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d'inserció al BOIB(html)

 

Quadre resum de les puntuacions 5 KB

Plecs de clàusules administratives particulars 428 KB

Plecs de clàusules tècniques particulars 179 KB

Quadre annex 211 KB

Annex: Dades subrogació personal 107 KB

Annex: plànols 6058 KB