Fundació Miró


RESULTAT DEFINITIU FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/APublicat: 8/02/2017

La comissió seleccionadora ha valorat i resolt les al·legacions presentades. Es publica el resultat definitiu de la fase de concurs de la plaça de Tècnic de Grau Superior de Conservador/a del Departament de Col·leccions, així com el llistat d'aprovats amb la puntuació definitiva de la fase d'oposició i concurs en el document adjunt.

 


RESULTAT DEFINITIU FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A 92 KBRESULTAT PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/APublicat: 1/02/2017

La comissió seleccionadora ha baremat els mèrits dels aspirants a la plaça de Tècnic de Grau Superior Conservador/a del Departament de Col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró.

La puntuació d'aquesta fase es publica en el document adjunt.

Els/les aspirants disposen de tres (3) dies hàbils (el dissabte es considera inhàbil) per a presentar al·legacions. El termini finalitza el dilluns 6 de febrer de 2017 a les 14:00 hores.

 


RESULTAT PROVISIONAL FASE DE CONCURS DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A 181 KBVALORACIÓ FINAL FASE D'OPOSICIÓ PLAÇA CONSERVADORAPublicat: 19/01/2017

La comissió seleccionadora ha valorat la tercera prova de la fase d'oposició i, un cop finalitzada aquesta prova, dóna fi a la fase d'oposició. La puntuació d'aquesta fase es publica en document adjunt.

Els/les aspirants disposen de cinc (5) dies hàbils (el dissabte es considera inhàbil) per a presentar al·legacions. El termini finalitza el divendres 27 de gener de 2017 a les 14:00 hores.

 


VALORACIÓ FINAL FASE D'OPOSICIÓ 367 KBRESULTATS DE LA TERCERA PROVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PLAÇA DE CONSERVADOR/AData de publicació: 11 de gener de 2017
La comissió seleccionadora ha procedit a l'avaluació de la tercera prova del concurs-oposició per a la plaça de conservador/a, i ha aprovat la qualificació d'aquesta, que s'adjunta en document annex.

Les aspirants disposen de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de publicació d'aquest anunci (el dissabte es considera inhàbil) per a la presentació d'al·legacions. El termini finalitza el dilluns 16 de gener de 2017 a les 14.00 hores.

 


RESULTATS DE LA TERCERA PROVA 68 KBRESULTATS DE LA SEGONA PROVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A I CONVOCATÒRIA PER AL TERCER EXAMENPalma, 25 de novembre de 2016

La comissió seleccionadora, reunida en el procés de selecció de la plaça oferta de Conservador/a a la Fundació Pilar i Joan Miró amb data de 25 de novembre de 2016, ha resolt sobre la primera fase de prova d’accés realitzada el dia 26 de setembre de 2016.

Els resultats es publiquen en el document adjunt.

Tal i com estableixen les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils des de dilluns 28 de novembre per a la presentació d’al·legacions a les valoracions de la segona prova de la plaça de Conservador/a.

D’altra banda, es convoca als aspirants a la realització de la tercera prova establerta en les bases del concurs el pròxim dia 21 de desembre de 2016 a les 9:30 hores a la Fundació Pilar i Joan Miró.

 


VALORACIÓ DEFINITIVA SEGONA PROVA 71 KB

VALORACIÓ DE LA SEGONA PROVA DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A 73 KBRESULTATS DE LA PRIMERA PROVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ DE LA PLAÇA DE CONSERVADOR/A I CONVOCATÒRIA PER AL SEGON EXAMENPalma, 16 de setembre de 2016.

La comissió seleccionadora, reunida en el procés de selecció de la plaça oferta de Conservador/a a la Fundació Pilar i Joan Miró amb data de 16 de setembre de 2016, ha resolt sobre la primera fase de prova d’accés realitzada el dia 12 de setembre de 2016.

Els resultats es publiquen en el document adjunt.

Tal i com estableixen les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils des de dilluns 19 de setembre per a la presentació d’al•legacions a les valoracions de la primera prova de la plaça de Conservador/a.

D’altra banda, es convoca als aspirants a la realització de la segona prova establerta en les bases del concurs el pròxim dia 26 de setembre de 2016 a les 9:00 hores a la Fundació Pilar i Joan Miró. El dia següent, 27 de setembre de 2016 es convocarà als aspirants a les 9:00 hores per tal d’iniciar la lectura de les proves, en sessió pública, a la Fundació Pilar i Joan Miró davant la comissió seleccionadora.

 


RESULTAT PRIMERA PROVA CONCURS-OPOSICIÓ CONSERVADOR/A. 16.09.2016 80 KBCONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR CONSERVADOR/RA DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONSPublicat: 8 de novembre de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, en sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’esmenar i
corregir la publicació de l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de
tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, ja que hi havia una
contradicció entre les bases i l’annex III – autovaloració.

Havent-se advertit algunes errades materials, a l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la
selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
publicat en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la seva correcció.

Les esmenes es poden consultar al BOIB núm. 137, de 29 d'octubre de 2016:

versió en pdf
versió en html

Publicat: 20 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la resolució de les al·legacions a la relació d'admesos i exclosos en aquest procés i publicar la relació definitiva.

També acordà fixar per a dia 12 de setembre la data per a la realització del primer exercici. Tindrà lloc a les 10:00 del matí a la biblioteca de la Fundació.

S'adjunta extracte de l'acta.


Publicat: 1 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la relació provissional d'admesos i exclosos en aquest procés. Els sol·licitants tenen tres dies hàbils per a la presentació d'al·legaciones.

La relació s'adjunta en format pdf.

Publicat: 7 de juny de 2016

La Comissió de Govern de la Fundacio Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 3 de juny de 2016 va acordar la modificació de les bases de la convocatòria, que han estat publicades al BOIB:

Versión en html
Versión en pdf


Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior conservador/a (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versió en html
Versió en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016.

S'informa als aspirants que, malgrat no disposar del calendari del procés seleccionador, els exercicis no s'iniciaran abans de dia 1 de setembre de 2016.

 


Nota informativa 45 KB

Plaça conservador_Resultats prova 1 i data següent exàmen_16.09.2016 80 KB

Extracte de l'acta núm. 2 de la comissió seleccionadora 144 KB

Relació provissional d'admesos i exclosos 83 KB

Llistat definitiu admesos i exclosos. 16.0.2016 87 KBCONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA, EN LA CATEGORIA D'AUXILIARS DE PROGRAMES EDUCATIUSPublicat: 27 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora realitzà les entrevistes a les aspirants que han superat els 10 punts, tal como estableixen les bases, i acordà elevar a la Comissió de Govern la contractació de les dues aspirants millor puntuades així com l'aprovació del bolsí. S'adjunta l'acta que dóna fi al procés de selecció.


Publicat: 20 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora, reunida dia 20 de juliol de 2016, acordà resoldre les al·legacions presentades a la valoració provissional de mèrits, acordant la publicació de la valoració definitiva.

Així mateix, acordà fixar per a dia 26 de juliol de 2016 la celebració de les entrevistes, que seran convocades personalment per telèfon.


Publicat: 7 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora, reunida dia 6 de juliol de 2016, acordà resoldre les al·legacions presentades a la relació provissional d'admesos i exclosos, acordant admitir-ne dues i rebutjar-ne altres dues. S'adjunta extracte de l'acta.

Així mateix, acordà publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos. S'adjunta.

Finalment, procedí a la valoració dels mèrits dels aspirants segons les bases, i publicar el resultat d'aquesta. S'adjunta.

Els aspirants que ho vulguin disposen d'un termini de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l'endemà del d'aquesta publicació, per a preesentar les al·legacions que considerin oportunes al registre de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. El termini finalitza el proper dijous dia 14 de juliol a les 14:00 hores.

La comissió preveu provissionalmente realitzar les entrevistes dia 26 de juliol a aquells aspirants que hagin superat els 10 punts.

Publicat: 15 de juny de 2016

La comissió seleccionadora per a la selecció d'auxiliars de programes educatius, reunida el 15 de juny de 2016, acordà la publicació de la llista provissional d'admesos i exclosos.

Els aspirants que ho vulguin disposen d'un termini de cinc (5) dies hàbils, a comptar des de l'endemà del d'aquesta publicació, per a preesentar les al·legacions que considerin oportunes al registre de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. El termini finalitza el proper dimecres dia 22 de juny a les 14:00 hores.


Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter temporal dues places en la categoria d'auxiliar de programes educatius.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versión en html
Versión en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 2 de juny de 2016

 


Extracte de l'acta núm. 4 de la comissió seleccionadora (final) 388 KB

Puntuació definitiva de mèrits 316 KB

Resolució de les al·legacions a la valoració provissional de mèrits 238 KB

Puntuació provisional de mèrits 307 KB

Relació definitiva d'admesos i exclosos 421 KB

Resolució de les al·legacions a la llista d'admesos/exclosos 200 KB

Relacio provissional admesos i exclosos 438 KBCONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR DEL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓPublicat: 21 de novembre de 2016

Es publica el resultat final del procés de selecció, inclosa la proposta de contractación a la Comissió de Govern i el borsí resultant.

Publicat: 9 de novembre de 2016

Es publica el resultat definitiu de la fase d'oposició i s'obri un termini als aspirants per a que presentin la documentació corresponent a la fase de concurs de mèrits per a la seva avaluació per part de la comissió seleccionadora. El termini finalitza el proper dia 18 de novembre a les 14:00 hores i la documentació s'ha de presentar al departament d'administració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Publicat: 26 d'octubre de 2016

Es publica el resultat del segon examen, realitzat el dia d'ahir, i s'obri un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.


Publicat 10 d'octubre de 2016

En el dia d'avui s'ha procedit a la realització de la primera prova. S'adjunten les puntuacions i l'examen (així com les seves solucions).

Els aspirants disposen de tres dies per a la presentació d'al·legacions.

La data de realització de la propera prova queda fixada per al 25 d'octubre de 2016 a les 9:30h a la seu de la Fundació. Els aspirants podran aportar i fer ús de la normativa relacionada amb el temari i calculadora financera no programable.

Publicat: 25 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà resoldre les al·legacions presentades i convocar el primer exercici per a dia 10 d'octubre de 2016 a les 9:30 hores. S'adjunta extracte de l'acta.


Publicat: 12 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà en aquesta data publicar la relació provissional d'admesos i exclosos (s'adjunta en format pdf) i establir un termini de tres (3) dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior del departament d'administració (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versió en html
Versió en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016.

S'informa als aspirants que, malgrat no disposar del calendari del procés seleccionador, els exercicis no s'iniciaran abans de dia 1 de setembre de 2016.

 


Acta final proposta de contractació i borsí 171 KB

Resultats finals de la fase d'oposició 82 KB

Resultats del segon examen 78 KB

Resultats del primer examen 80 KB

Primer examen. Preguntes i solucions 674 KB

Extracte acta 2 i relació definitiva d'admesos i exclosos 342 KB

Relació provissional d'admesos i exclosos 73 KB