Fundació Miró


CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR DEL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓPublicat: 21 de novembre de 2016

Es publica el resultat final del procés de selecció, inclosa la proposta de contractación a la Comissió de Govern i el borsí resultant.

Publicat: 9 de novembre de 2016

Es publica el resultat definitiu de la fase d'oposició i s'obri un termini als aspirants per a que presentin la documentació corresponent a la fase de concurs de mèrits per a la seva avaluació per part de la comissió seleccionadora. El termini finalitza el proper dia 18 de novembre a les 14:00 hores i la documentació s'ha de presentar al departament d'administració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Publicat: 26 d'octubre de 2016

Es publica el resultat del segon examen, realitzat el dia d'ahir, i s'obri un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.


Publicat 10 d'octubre de 2016

En el dia d'avui s'ha procedit a la realització de la primera prova. S'adjunten les puntuacions i l'examen (així com les seves solucions).

Els aspirants disposen de tres dies per a la presentació d'al·legacions.

La data de realització de la propera prova queda fixada per al 25 d'octubre de 2016 a les 9:30h a la seu de la Fundació. Els aspirants podran aportar i fer ús de la normativa relacionada amb el temari i calculadora financera no programable.

Publicat: 25 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà resoldre les al·legacions presentades i convocar el primer exercici per a dia 10 d'octubre de 2016 a les 9:30 hores. S'adjunta extracte de l'acta.


Publicat: 12 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà en aquesta data publicar la relació provissional d'admesos i exclosos (s'adjunta en format pdf) i establir un termini de tres (3) dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior del departament d'administració (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versió en html
Versió en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016.

S'informa als aspirants que, malgrat no disposar del calendari del procés seleccionador, els exercicis no s'iniciaran abans de dia 1 de setembre de 2016.

 


Acta final proposta de contractació i borsí 171 KB

Resultats finals de la fase d'oposició 82 KB

Resultats del segon examen 78 KB

Resultats del primer examen 80 KB

Primer examen. Preguntes i solucions 674 KB

Extracte acta 2 i relació definitiva d'admesos i exclosos 342 KB

Relació provissional d'admesos i exclosos 73 KB