Fundació Miró


CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR CONSERVADOR/RA DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONSPublicat: 8 de novembre de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, en sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’esmenar i
corregir la publicació de l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de
tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, ja que hi havia una
contradicció entre les bases i l’annex III – autovaloració.

Havent-se advertit algunes errades materials, a l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la
selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
publicat en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la seva correcció.

Les esmenes es poden consultar al BOIB núm. 137, de 29 d'octubre de 2016:

versió en pdf
versió en html

Publicat: 20 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la resolució de les al·legacions a la relació d'admesos i exclosos en aquest procés i publicar la relació definitiva.

També acordà fixar per a dia 12 de setembre la data per a la realització del primer exercici. Tindrà lloc a les 10:00 del matí a la biblioteca de la Fundació.

S'adjunta extracte de l'acta.


Publicat: 1 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la relació provissional d'admesos i exclosos en aquest procés. Els sol·licitants tenen tres dies hàbils per a la presentació d'al·legaciones.

La relació s'adjunta en format pdf.

Publicat: 7 de juny de 2016

La Comissió de Govern de la Fundacio Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 3 de juny de 2016 va acordar la modificació de les bases de la convocatòria, que han estat publicades al BOIB:

Versión en html
Versión en pdf


Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior conservador/a (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versió en html
Versió en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016.

S'informa als aspirants que, malgrat no disposar del calendari del procés seleccionador, els exercicis no s'iniciaran abans de dia 1 de setembre de 2016.

 


Nota informativa 45 KB

Plaça conservador_Resultats prova 1 i data següent exàmen_16.09.2016 80 KB

Extracte de l'acta núm. 2 de la comissió seleccionadora 144 KB

Relació provissional d'admesos i exclosos 83 KB

Llistat definitiu admesos i exclosos. 16.0.2016 87 KB